Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa

Seminaria sprawozdawcze za rok 2021.

Szczegółowy plan: 

Tytuł

Prelegent

Zakład Higieny Radiacyjnej

Utrzymanie akredytacji w Laboratorium Analiz Radiochemicznych i Spektrometrycznych wykonującym pomiary służące ocenie dawek od narażenia wewnętrznego

E. Starościak

Oznaczanie stężeń promieniotwórczych 232Th, 230Th i 228Th w butelkowanych wodach mineralnych i źródlanych

E. Starościak

Oznaczanie stężenia 137Cs i 90Sr w próbkach pożywienia w latach 2021-2022137Oznaczanie stężenia 137Cs i 90Sr w próbkach pożywienia w latach 2021-202290Oznaczanie stężenia 137Cs i 90Sr w próbkach pożywienia w latach 2021-2022

B. Rubel

Przeprowadzenie pomiarów porównawczych w zakresie oznaczania izotopów 137Cs i 90Sr dla placówek podstawowych wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych w ramach monitoringu radiacyjnego kraju

B. Rubel

Monitoring i ochrona radiologiczna ZUOP (Otwock-Świerk)

A. Fulara

Opracowanie metody oznaczania 226Ra i 228Ra w wodzie przy pomocy spektrometrii ciekłoscyntylacyjnej.”

A. Matysiak

Pomiary skażeń promieniotwórczych w próbkach wody, osadów dennych i ryb w ramach prowadzonego monitoringu skażeń promieniotwórczych Morza Bałtyckiego

M. Suplińska

241241Pu – postępy w opracowywaniu procedury badawczej - Oznaczenie stężenia promieniotwórczego 241Pu w osadach dennych Południowego Morza Bałtyckiego241241Pu – postępy w opracowywaniu procedury badawczej - Oznaczenie stężenia promieniotwórczego 241Pu w osadach dennych Południowego Morza Bałtyckiego

K. Wiatr

Monitoring skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych, 2021

M. Kardaś

Podsumowanie działalności Zakładu w 2021 r. M. Kardaś

Dział Szkolenia I Informacji

Realizacja prac Działu Szkolenia i Informacji w 2021 r.

Z. Samborska-Zajkowska

Zakład Dozymetrii

Rozwój systemu zapewnienia jakości w akredytowanym Laboratorium Pomiarów Promieniotwórczości Naturalnej w zakresie utrzymania wzorca odniesienia radu 226Ra, toru 232Th i potasu 40K (w roku 2021)

O. Stawarz

Ocena sytuacji radiacyjnej na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego na podstawie badania próbek gleby

O. Stawarz

Wyniki międzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w surowcach i materiałach budowlanych przeprowadzonych w roku 2021

O. Stawarz

Analiza i ocena zmian radioaktywności surowców i materiałów budowlanych stosowanych w Polsce w latach 1980 – 2021

B. Piotrowska

Ocena sytuacji radiacyjnej w otoczeniu Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w Różanie oraz wokół środka w Świerku w roku 2021

B. Piotrowska

Monitoring gazów szlachetnych w Warszawie i Świerku w latach 2015 – 2021

K. Wojtkowski

Ocena sytuacji radiacyjnej na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego (NPN) na podstawie badania próbek flory

K. Wojtkowski

Monitoring promieniowania jonizującego realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2019 – 2021. Zadanie 3: Monitoring stężenia cezu-137 w glebie (rok 2021)

K. Isajenko

Monitoring promieniowania jonizującego realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2020 – 2022. Zadanie 3: Monitoring stężenia cezu-137 w glebie (rok 2021)

K. Isajenko

Ocena dawki skutecznej dla mieszkańców Polski od wchłonięcia aerozoli atmosferycznych drogą oddechową (rok 2021)

K. Isajenko

Unowocześnienie sieci wczesnego ostrzegania o skażeniach powietrza w Polsce – wykonanie dwóch nowych stacji ASS-500 zasilanych napięciem jednofazowym. Zainstalowanie i uruchomienie nowych stacji w dwóch lokalizacjach w Polsce (Katowice, Łódź)

K. Isajenko

 

Zakład Kontroli Dawek i Wzorcowania

Funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością w Pracowni Dawek Indywidualnych i Środowiskowych w roku 2021 – część systemowa

A. Milewska

Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych – część systemowa

A. Milewska

Badanie czynników wpływających na zmiany właściwości detektorów CR39

M. Norenberg

Utrzymanie gotowości laboratorium do wykonywania pomiarów zawartości jodu promieniotwórczego w tarczycy

G. Krajewska

Walidacja opracowanego w CLOR kodu komputerowego CLRP w ramach programów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA)

G. Krajewska

Studium wykonalności neutronowej analizy aktywacyjnej (NAA) w laboratorium CLOR

A. Kawalec

Działalność służby dozymetrycznej CLOR w ramach umowy zawartej z Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki

M. Norenberg

Wzorcowanie przyrządów dozymetrycznych dla potrzeb ochrony radiologicznej w 2021 r

Ł. Modzelewski

Zapewnienie i utrzymanie systemu zapewnienia jakości w Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych – część techniczna

Ł. Modzelewski

Badanie korelacji pomiędzy wskazaniami spektrometru środowiskowego działającego w oparciu o detektor LaBr3, a zawartością radionuklidów w podłożu

Ł. Modzelewski

Wykonanie symulacji metodą Monte Carlo obudów do detektorów TLD stosowanych przez Pracownię Dawek Indywidualnych i Środowiskowych CLOR

B. Kliś

Projekt EURADION European sensor system for CBRN applications

B. Kliś

Badania półprzewodnikowych detektorów do pomiaru sygnałów optycznych z detektorów termoluminescencyjnych

B. Kliś

Prace teoretyczne nad funkcjami wydajności rejestracji fotonów gamma przez detektory scyntylacyjne i półprzewodnikowe B. Kliś
Wykorzystanie algorytmu symulowanego wyżarzania do optymalizacji parametrów funkcji opisującej rozkład ziarnowy aerozoli promieniotwórczych zgodnie z modelem Porstendӧrfera. B. Kliś

Opracowanie zależności między różnymi odbudowami TLD stosowanymi przez Pracownię Dawek Indywidualnych i Środowiskowych CLOR dla różnych źródeł promieniowania

 Z. Pawłowska

Zapewnienie i utrzymanie systemu zapewnienia jakości w Pracowni Dawek Indywidualnych i Środowiskowych - część techniczna

 Z. Pawłowska

Opracowanie i wykonanie stanowiska do określania charakterystyki kątowej dozymetrów i przyrządów dozymetrycznych

 Z. Pawłowska
Pomiar stężenia radonu w powietrzu oraz wyznaczanie rozkładu ziarnowego średnic aerozoli promieniotwórczych w miejscach pracy, w których istnieje znaczące ryzyko przekroczenia poziomu referencyjnego 300 Bq/m3 K. Wołoszczuk
Projekt traceRadon Radon metrology for use in climate change observation and radiation protection at the environmental level K. Wołoszczuk
Metoda wyznaczania rozkładu ziarnowego aerozoli promieniotwórczych na podstawie rozkładu aerozoli środowiskowych K. Wołoszczuk
Działalność Zakładu Kontroli Dawek i Wzorcowania w 2021 r. K. Wołoszczuk

Podsumowanie działalności Zakładu w 2021 r.

K. Wołoszczuk

Podsumowanie działalności naukowej CLOR w 2021 r.

P. Krajewski

logo dol

CLOR z autoryzacją Prezesa PAA

10 sierpnia 2022 roku Prezes PAA oficjalnie wręczył decyzje o przyznaniu autoryzacji jednostkom, które udzielą wsparcia eksperckiego Państwowej Agencji Atomistyki. Jednostki te będą mogły pełnić rolę TSO (ang. Technical Support Organization), czyli organizacji wsparcia technicznego podczas budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce. Autoryzację Prezesa PAA otrzymało pięć jednostek naukowych, wśród których jest też nasz Instytut. Autoryzacja Prezesa PAA

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/CLOR/SkrytkaESP


Bip

 

Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

DOFINANSOWANIE - ŚRODKI UE

Deklaracja dostępności cyfrowej

RODO

Gender Equality/Plan Równości Płci

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2023
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl

Korzystamy z niezbędnych plików cookies, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu

W przypadku niezbędnych plików cookies zgoda użytkownika nie jest wymagana. Korzystanie z plików cookies w opisanych powyżej celach wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, dla których Administratorem danych jest Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, adres mailowy: iod.clor@buiskwp.pl. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w naszej Polityce plików cookies. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek.

Zrozumiałem