Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa
 

Wykaz prowadzonych szkoleń

 

Szkolenia kończące się egzaminem zdawanym przed Komisją powołaną przez Prezesa PAA:

  • Szkolenie dla kandydatów na uzyskanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3 (na egzamin zgłasza CLOR)
  • Szkolenie aktualizujące wiedzę przed ponownym przystąpieniem do egzaminu na inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3 (z wnioskiem o wyznaczenie terminu egzaminu do Prezesa PAA występuje uczestnik)
  • Szkolenia typu S-Z dla operatorów urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi, A-A, S-A, dla operatorów akceleratorów (na egzamin zgłasza CLOR)

Powyższe szkolenia prowadzone są w siedzibie Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej przy ul. Konwaliowej 7.

CLOR prowadzi również inne szkolenia specjalistyczne z zakresu ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego o profilu dostosowanym do specyfiki danej instytucji oraz prowadzonych w niej prac w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

Miejsce i zakres innych szkoleń specjalistycznych są do uzgodnienia ze zlecającym przeprowadzenie szkolenia.

 

Aktualnie nie posiadamy w ofercie CLOR szkoleń prowadzonych online.

 

Terminy szkoleń na 2024 rok (aktualizacja 09.11.2023)

Aktualne informacje ze strony PAA (dot. egzaminów oraz uprawnień) : https://www.gov.pl/web/paa/uprawnienia-pracownicze

RODZAJ SZKOLENIA TERMIN SZKOLENIA

Szkolenia dla osób ubiegających się o 
uzyskanie uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej
(IOR-1,IOR-1R, IOR-1Z, IOR-3)

05.02. - 22.02.2024
04.03. - 21.03.2024
10.06. - 27.06.2024
09.09. - 26.09.2024
18.11. - 05.12.2024

Szkolenia aktualizujące wiedzę IOR
(IOR-1, IOR-1R, IOR-1Z, IOR-3)

22.01. - 25.01.2024
15.04. - 18.04.2024
20.05. - 23.05.2024
21.10. - 24.10.2024
12.11. - 15.11.2024

Szkolenia operatorów A-A, S-A i S-Z

29.01. - 30.01.2024
26.02. - 27.02.2024
22.04. - 23.04.2024
13.05. - 14.05.2024
14.10. - 15.10.2024
09.12. - 10.12.2024

Szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej

12.12.2023
17.01.2024
09.04.2024
16.05.2024
17.10.2024
12.12.2024

 

Cennik opłat obowiązujący od 01 stycznia 2024r.

Opłatę za szkolenie należy wpłacić najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto CLOR:
PEKAO S.A. Warszawa 12 1240 6074 1111 0000 4998 5098

z podaniem w tytule przelewu nazwiska kursanta i rodzaju uprawnień.

Uzyskanie uprawnień IOR-1R, IOR-1Z, IOR-1, IOR-3 5446 zł (zwolnione z VAT)
Aktualizacja uprawnień IOR-1R, IOR-1Z, IOR-1, IOR-3 1805 zł + 23% VAT
Uzyskanie uprawnień operatora A-A, S-A, S-Z 1030 zł (zwolnione z VAT)
Szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej 880 zł + 23% VAT
Inne szkolenia specjalistyczne do uzgodnienia

Cena szkolenia obejmuje: materiały dydaktyczne w formie elektronicznej (pendrive) oraz uczestnictwo w wykładach i laboratoriach (w przypadku szkoleń na uzyskanie uprawnień IOR).

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia niezbędne do przystąpienia do egzaminu i uzyskania uprawnień po jego zdaniu każdy uczestnik otrzymuje po zakończeniu szkolenia, w którym uczestniczył; obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, każdego dnia szkolenia należy podpisać listę obecności.

* W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu zwroty kosztów kursu będą rozpatrywane jedynie w przypadku poinformowania organizatora nie mniej niż 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia (!!!).

 

Informacje organizacyjne

Na pierwsze zajęcia prosimy przybyć z dowodem wniesienia opłaty za kurs/szkolenie:

o godz. 8.30 do sali 108 (I piętro) w siedzibie Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7  Warszawa

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny 8.30 do, najpóźniej, 15.30. Dokładny harmonogram zostanie Państwu wręczony w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Program szkolenia jest zgodny z zakresem ujętym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021  r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. z dnia 8 kwietnia 2021 r. Poz. 640. ) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 2021r. w sprawie z w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz. U. z dnia 24 kwietnia 2021r. Poz. 765).

Sprawy związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem prosimy organizować we własnym zakresie.

 

Zapisy

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Przed rozpoczęciem szkolenia należy przesłać do CLOR (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) następujące dokumenty:

Przypominamy również, iż osoba starająca się o uzyskanie uprawnień powinna posiadać odpowiedni staż pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (patrz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - Dz. U. z 2021, poz. 765, Zał. nr 2) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej - Dz. U. z 2021, poz. 640, Zał. nr 1).

 

Podstawy prawne

 

OSOBY DO KONTAKTU:

 

DO POBRANIA

 

Niektóre istotne przepisy z ustawy Prawo Atomowe:

Ustawa Prawo Atomowe, Dz.U. 2021 poz. 623, art. 7:

3. Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia sprawuje osoba, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej. W jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych osoba posiadająca uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej sprawuje także wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego.

4.Wymaganie, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy jednostki organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów weterynaryjnych pracujących w systemie zdjęciowym oraz jednostki organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na stosowaniu urządzeń rentgenowskich przeznaczonych do kontroli osób, przesyłek i bagażu.

6. Uprawnienie, o którym mowa w ust.3 lub 5, nadaje się osobie, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
3) zdała, nie wcześniej niż 2 lata przed dniem wystąpienia z wnioskiem o nadanie uprawnień, egzamin z zakresu odbytego szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7(1) ust. 11 lub 12;
4) posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, wydane w trybie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.229 §8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);
5) posiada odpowiedni do typu nadanych uprawnień staż pracy w warunkach narażenia, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 7(1) ust. 11 lub 12.

7. Z wymogu odbycia szkolenia, o którym mowa w ust.6 pkt 3, zwalnia się osoby, które:
1) w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i ubiegają się o uprawnienia tego samego typu lub
2) ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia, w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin zajęć praktycznych, poprzedzonych wykładem i zajęciami praktycznymi z fizyki, łącznie z fizyką współczesną, lub
3) posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletni staż pracy w warunkach narażenia nabyte w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust.1, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

7a. Szkolenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7(1) ust. 11 lub 12, może rozpocząć osoba, która posiada orzeczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 6 pkt 4. Osoba ta przedstawia to orzeczenie kierownikowi jednostki prowadzącej szkolenie przed rozpoczęciem szkolenia.

7b. Kierownik jednostki prowadzącej szkolenie niezwłocznie wydaje osobie, która odbyła szkolenie, dokument potwierdzający jego odbycie.

7c. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, zdaje egzamin, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, po odbyciu szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7(1) ust. 11 lub 12, a w przypadku, o którym mowa w ust. 7–po dopuszczeniu do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia.

7d. Organ właściwy do nadania uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień, dopuszcza tę osobę do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia, po stwierdzeniu spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 7. O dopuszczeniu do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia organ właściwy do nadania uprawnień zawiadamia osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nią wniosku. Odmowa dopuszczenia do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

7h. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, która nie przystąpiła do egzaminu, może złożyć do organu właściwego do nadania uprawnień wniosek o:
1) wyznaczenie nowego terminu egzaminu – jeżeli odbyła szkolenie; przepisy ust. 7e stosuje się odpowiednio;
2) dopuszczenie do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia – jeżeli nie odbyła szkolenia; przepisy ust. 7d i 7e stosuje się odpowiednio

7i. Egzamin dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 3, obejmuje zagadnienia z zakresu szkolenia i składa się z:
1) części pisemnej, która obejmuje test złożony z 30pytań i 3 zadania obliczeniowe lub problemowe;
2) części ustnej, która obejmuje 5 pytań

7k.Osoba, która nie zdała egzaminu, może złożyć do organu właściwego do nadania uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, wniosek o:
1) wyznaczenie nowego terminu egzaminu – jeżeli odbyła szkolenie; przepisy ust. 7e stosuje się odpowiednio;
2) dopuszczenie do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia – jeżeli nie odbyła szkolenia; przepisy ust. 7d i7e stosuje się odpowiednio

Nadanie uprawnień

8. Z wnioskiem o nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, może wystąpić zainteresowana osoba lub kierownik jednostki organizacyjnej.

9. Uprawnienia, o których mowa w ust. 3 lub 5, nadaje się na okres 5 lat.

16. Organ właściwy do nadania uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, cofa te uprawnienia osobie je posiadającej w drodze decyzji administracyjnej w przypadku:
1) utraty przez tę osobę pełnej zdolności do czynności prawnych;
2) stwierdzenia w wyniku kontroli, o której mowa wart.63 ust.1, niewykonywania albo nienależytego wykonywania obowiązków określonych w ustawie lub w przepisach wydanych na jej podstawie.

6. Koszty szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz wymaganych badań ponosi występujący z wnioskiem o ich nadanie.

8. Opłata, o której mowa w ust. 7, jest wnoszona:
1) po odbyciu szkolenia albo po dopuszczeniu przez organ właściwy do nadania uprawnień, o których mowa wart. 7 ust. 3 lub 5, do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia;
2) odpowiednio na rachunek właściwego organu, o którym mowa w pkt 1, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem egzaminu.

9. W przypadku nieprzystąpienia przez osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 3 lub 5, do egzaminu w wyznaczonym terminie, wniesioną opłatę, o której mowa w ust. 7, zalicza się na poczet egzaminu w kolejnym wyznaczonym terminie.

10. Opłatę, o której mowa w ust. 7, zwraca się w przypadku nieprzystąpienia przez osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień, o których mowa wart. 7 ust. 3 lub 5, do egzaminu w wyznaczonym terminie, na złożony do organu właściwego do nadania uprawnień w terminie 30 dni od dnia egzaminu wniosek o zwrot opłaty. Opłatę zwraca się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, na wskazany we wniosku rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

logo dol

CLOR z autoryzacją Prezesa PAA

10 sierpnia 2022 roku Prezes PAA oficjalnie wręczył decyzje o przyznaniu autoryzacji jednostkom, które udzielą wsparcia eksperckiego Państwowej Agencji Atomistyki. Jednostki te będą mogły pełnić rolę TSO (ang. Technical Support Organization), czyli organizacji wsparcia technicznego podczas budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce. Autoryzację Prezesa PAA otrzymało pięć jednostek naukowych, wśród których jest też nasz Instytut. Autoryzacja Prezesa PAA

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/CLOR/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-72669-40228-TWAGH-18


Bip

 

Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

DOFINANSOWANIE - ŚRODKI UE

Deklaracja dostępności cyfrowej

RODO

COOKIES

Gender Equality/Plan Równości Płci

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2024
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl

Korzystamy z niezbędnych plików cookies, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu

W przypadku niezbędnych plików cookies zgoda użytkownika nie jest wymagana. Korzystanie z plików cookies w opisanych powyżej celach wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, dla których Administratorem danych jest Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, adres mailowy: iod.clor@buiskwp.pl. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w naszej Polityce plików cookies. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek.

Zrozumiałem