Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa

22/07/2024

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

http://www.clor.waw.pl

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

Sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynkach Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej przy ulicy Konwaliowej 7 w Warszawie"

Nr postępowania: ZP002/2024/CLOR

Link do dokumentów postępowania

06/06/2024

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

http://www.clor.waw.pl

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

„Dostawa i montaż układów klimatyzacji i wentylacji do sali kalibracyjnej RTG"

Nr postępowania: ZP001/2024/CLOR

Link do dokumentów postępowania

16/10/2023

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

http://www.clor.waw.pl

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

„Dostawę fabrycznie nowego czytnika detektorów termoluminescencyjnych (TLD) kompatybilnego z obudowami obecnie wykorzystywanymi w CLOR "

Nr postępowania: ZP001/2023/CLOR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty

Załącznik 2a do SWZ – Wzór formularza ofertowego (e-zamówienia)

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień

Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

15/07/2022

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

http://www.clor.waw.pl

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

„Dostawa i montaż układów klimatyzacji i wentylacji do sal kalibracyjnych gamma i RTG"

(nr postępowania: ZP003/2022/CLOR)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień

Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


13/06/2022

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

http://www.clor.waw.pl

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

„Dostawa fabrycznie nowego półprzewodnikowego detektora promieniowania gamma typu HPGe z wyposażeniem oraz jego instalacja w siedzibie Zamawiającego w celu rozbudowy systemu spektrometrii gamma w CLOR"

Nr postępowania: ZP002/2022/CLOR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień

Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami (poprawione odnośniki do przepisów prawnych)

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (poprawione odnośniki do przepisów prawnych)

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


18/01/2022

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

http://www.clor.waw.pl

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości większej niż progi unijne, tj. w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie (art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

„Dostawę, montaż, instalację i uruchomienie zestawu RTG w siedzibie zamawiającego (nr ZP003/2021/CLOR)"

Nr postępowania: ZP003/2021/CLOR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.

Załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych dostaw lub usług.

Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - wzór.

Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór oświadczenia dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji.

Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 


17/11/2021

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7
tel. (+48) 22-8111616 Dyrektor
fax. (+48) 22-8140164
http://www.clor.waw.pl
zaprasza do złożenia ofert na:

„przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej za rok 2021 i 2022

wg poniższego zapytania ofertowego:
ZAPYTANIE OFERTOWE

Ofertę należy złożyć na następującym formularzu ofertowym:
Formularz ofertowy

Do oferty należy dołączyć wykaz instytutów badawczych, w których zarówno Wykonawca – firma audytorska, jak i biegły rewident mający przeprowadzić badanie, przeprowadzał badanie w ostatnich 5 latach:
Wzór wykazu instytutów badawczych

Termin składania ofert mija 25 listopada 2021 r. o godz. 11:00.
Oferent będzie związany ofertą przez 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
UWAGA!: Postępowanie zakupowe jest prowadzone bez stosowania Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.
Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


08/10/2021

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7
tel. (+48) 22-8111616 Dyrektor
fax. (+48) 22-8140164
http://www.clor.waw.pl
zaprasza do złożenia ofert na:

„przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej za rok 2021 i 2022

wg poniższego zapytania ofertowego:
ZAPYTANIE OFERTOWE

Ofertę należy złożyć na następującym formularzu ofertowym:
Formularz ofertowy

Do oferty należy dołączyć wykaz instytutów badawczych, w których zarówno Wykonawca – firma audytorska, jak i biegły rewident mający przeprowadzić badanie, przeprowadzał badanie w ostatnich 5 latach:
Wzór wykazu instytutów badawczych

Termin składania ofert mija 15 października 2021 r. o godz. 11:00.
Oferent będzie związany ofertą przez 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
UWAGA!: Postępowanie zakupowe jest prowadzone bez stosowania Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.
Klauzula informacyjna RODO

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA: WYBRANA FIRMA AUDYTORSKA WYCOFAŁA SIĘ Z PRZEPROWADZENIA BADANIA FINANSOWEGO

 


24/09/2021

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

http://www.clor.waw.pl

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

„usługę fizycznej ochrony mienia i obiektów Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Konwaliowej 7 oraz podstawową obsługę centralki telefonicznej (nr ZP002/2021/CLOR)"

Nr postępowania: ZP002/2021/CLOR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty.

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku postaw do wykluczenia.

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 6 - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych usług.

Załącznik nr 7 – Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia

Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Załącznik nr 9 – Projektowane postanowienia umowy.

Załącznik nr 10 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 11 - Oświadczenie z art. 117 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 1

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 2

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ

Załącznik nr 2 - Formularz oferty (po zmianie)

Załącznik nr 7 - Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia (po zmianie)

Załącznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy (po zmianie)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


24/08/2021

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

http://www.clor.waw.pl

ogłasza postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:

„dostawę aparatury służącej do monitorowania skażeń izotopami alfapromieniotwórczymi wraz z wyposażeniem oraz ich instalację w siedzibie Zamawiającego (nr ZP001/2021/CLOR)"

Nr postępowania: ZP001/2021/CLOR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków

Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o braku postaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień

Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


15/10/2020

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22 8140164

http://www.clor.waw.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„dostawę licznika Triathler LSC wraz z wyposażeniem oraz jego instalację w siedzibie Zamawiającego"

Nr postępowania: ZP003/2020/CLOR

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.

Załącznik nr 3 -do SIWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku postaw do wykluczenia.

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień.

Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – wzór.

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.

INFORMACJA O PRZESŁANYCH OFERTACH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 


02/10/2020

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7
tel. (+48) 22-8111616 Dyrektor
fax. (+48) 22-8140164
http://www.clor.waw.pl
zaprasza do złożenia ofert na:

„Zakup aparatury służącej do monitorowania skażeń powierzchniowych trytem”

wg specyfikacji dostępnej w poniższej lokalizacji:
SPECYFIKACJA
Termin składania ofert mija 9 października 2020 r. o godz. 11:00.
Pisemne oferty w języku polskim należy przesłać pocztą tradycyjną na powyższy adres (z dopiskiem „Do wiadomości: mgr Agnieszka Fulara – Oferta”) lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zamawiający nie będzie dokonywał oceny ofert złożonych w inny sposób niż określony powyżej. Rozpatrzenie ofert przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 12 października 2020 r. Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
UWAGA!: Postępowanie zakupowe jest prowadzone bez stosowania Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.
Klauzula RODO

INFORMACJA O PRZESŁANYCH OFERTACH

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO


22/07/2020

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

http://www.clor.waw.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń w budynkach Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej "

Nr postępowania: ZP002/2020/CLOR

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 565024-N-2020 w dniu 2020-07-22

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 - Formularz oferty.

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku postaw do wykluczenia.

Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień.

Załącznik nr 6 – Wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia.

Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – wzór.

Załącznik nr 8- Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 9 - Wzór umowy.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Załącznik nr 9 - Wzór umowy (poprawiony 28.07.2020)

INFORMACJA O PRZESŁANYCH OFERTACH

Informacja o odrzuceniu oferty KRK-GRUP Raman Kurtsevich

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


30/06/2020

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

tel. (++48) 22-8111616 - Dyrektor

fax. (++48) 22-8140164

 http://www.clor.waw.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„dostawę 2 (dwóch) identycznych, fabrycznie nowych półprzewodnikowych detektorów promieniowania gamma typu HPGe wraz z wyposażeniem oraz ich instalację w siedzibie Zamawiającego"

Nr postępowania: ZP001/2020/CLOR

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 556309-N-2020 w dniu 2020-06-30

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 3 -do SIWZ Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku postaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień

Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – wzór

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy

INFORMACJA O PRZESŁANYCH OFERTACH

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


02/03/2020

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7
tel. (+48) 22-8111616 Dyrektor
fax. (+48) 22-8140164
http://www.clor.waw.pl
zaprasza do złożenia ofert na:
„Półprzewodnikowy detektor promieniowania gamma (koaxialny)"
wg specyfikacji dostępnej poniższej lokalizacji:
SPECYFIKACJA
Termin składania ofert mija 30 marca 2020 r. o godz. 11:00.
Pisemne oferty w języku polskim należy przesłać pocztą tradycyjną na powyższy adres (z dopiskiem „Do wiadomości: dr Krzysztof Pachocki – Oferta”) lub na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zamawiający nie będzie dokonywał oceny ofert złożonych w inny sposób niż określony powyżej. Rozpatrzenie ofert przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 5 kwietnia 2020 r. Oferent będzie związany ofertą przez 60 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
UWAGA!: Postępowanie zakupowe jest prowadzone bez stosowania Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”.
Klauzula RODO
_________________________________________________________________________
27/03/2019

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7
tel. (+48) 22-8111616 Dyrektor
fax. (+48) 22-8140164
http://www.clor.waw.pl
Ogłasza:
Pisemny konkurs ofert na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącą niezabudowaną działkę

- OGŁOSZENIE (w formacie PDF)
Oferty wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie należy składać w zamkniętych nieprzezroczystych kopertach do dnia 11.04.2019 roku pod adresem siedziby Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa z dopiskiem „Oferta na nabycie prawa użytkowania wieczystego działki –nie otwierać przed dniem 12.04.2019”, bezpośrednio w Kancelarii CLOR lub za pośrednictwem poczty – decyduje data wpływu do CLOR. .

Dodatkowych informacji udziela Pan Roman Czekała (tel. 665 115 552, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)._________________________________________________________________________
11/09/2018

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7
tel. (++48) 22-8111616 Dyrektor
fax. (++48) 22-8111616
http://www.clor.waw.pl
zaprasza do złożenia ofert na:
„Półprzewodnikowy detektor promieniowania gamma (koaxialny) wg. załączonej specyfikacji."

- SPECYFIKACJA
Termin składania ofert mija 30.09.2018
Oferty należy złożyć pocztą lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Rozpatrzenie ofert przez Komisję nastąpi w terminie do 10 października br._________________________________________________________________________
11/06/2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7
tel. (++48) 22-8111616 Dyrektor
fax. (++48) 22-8111616
http://www.clor.waw.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Wyposażenie stanowiska radonowego o zestaw wzorców wtórnych (dwa zestawy)"
Termin składania ofert mija 25.06.2018 g. 13:00.

- OGŁOSZENIE
- SIWZ
- ZAŁĄCZNIKI 1 - FORMULARZ OFERTOWY
- ZAŁĄCZNIKI 2 - Opis przedmiotu zamówienia
- ZAŁĄCZNIKI 3 - Wzór umowy
- ZAŁĄCZNIKI 4 - OŚWIADCZENIE
- PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

W dniu 02 lipca 2018 r. Komisja Przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na: “ Wyposażenie stanowiska radonowego o zestaw wzorców wtórnych (dwa zestawy)” (Zamówienie ZPCLOR 1/2018). Poniżej znajduje się ogłoszenie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_________________________________________________________________________
03/11/2017
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7
tel. (++48) 22-8111616 Dyrektor
fax. (++48) 22-8111616
http://www.clor.waw.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

„USŁUGA OCHRONY MIENIA I BUDYNKU ORAZ PODSTAWOWA OBSŁUGA CENTRALKI TELEFONICZNEJ.”

Miejsce realizacji: siedziba Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej
Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 79710000 – 4

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 204 (budynek Główny, Sekretariat Dyrektora) lub przesłać pocztą na adres (decyduje data wpływu dokumentów do CLOR): Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, 03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7.

Termin składania ofert mija 20.11.2017r. o godz. 10:45.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.11.2017r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego budynek główny, Sala 112.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.11.2017 r.
Nr ogłoszenia: 611010-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 07.11.2017 r.
Nr ogłoszenia: 500054846-N-2017

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z roku 2017 poz. 1579) Zamawiający zmienia treść:
- Załącznika nr A (Zakres prac) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), stanowiącym “Zakres prac w ramach usługi….” w części dotyczącej “Możliwości przedłużenia Umowy”
- Załącznika nr 4 (Wzór Umowy) do SIWZ, stanowiącym wzór Umowy – zmiana dotyczy treści paragrafu 2
Zmienione dokumenty zostały umieszczone w Tabelce poniżej.

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ w formacie: PDF  
Zakres prac: PDF DOCX
Formularz oferty: PDF DOCX
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia: PDF DOCX
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału: PDF DOCX
Wzór Umowy: PDF DOCX
Zmodyfikowany SIWZ: PDF  
Odpowiedzi na pytania (2017-11-07): PDF  
Odpowiedzi na pytania (2017-11-08): PDF  
Odpowiedzi na pytania (2017-11-08) – c.d.: PDF  
Odpowiedzi na pytania (2017-11-08-10): PDF  
Zakres prac (po modyfikacji): PDF  
Wzór Umowy (po modyfikacji): PDF  

 

W dniu 20.11.2017 o godz. 11:00 w siedzibie Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej przy ul. Konwaliowej 7, 03-194 Warszawa Komisja Przetargowa dokonała jawnego otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na:
"USŁUGA OCHRONY MIENIA I BUDYNKU ORAZ PODSTAWOWA OBSŁUGA CENTRALKI TELEFONICZNEJ" (Zamówienie ZPCLOR 3/2017)
OGŁOSZENIE – PDF

W dniu 01 grudnia 2017 r. Komisja Przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na:
“USŁUGA OCHRONY MIENIA I OSÓB ORAZ PODSTAWOWA OBSŁUGA CENTRALKI TELEFONICZNEJ” (Zamówienie ZPCLOR 3/2017).
Poniżej znajduje się ogłoszenie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
WYBÓR OFERTY – PDF

_________________________________________________________________________
02/10/2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7
tel. (++48) 22-8111616 Dyrektor
fax. (++48) 22-8111616
http://www.clor.waw.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę automatycznego systemu optycznego wraz z układem trawienia oraz oprogramowaniem, przeznaczonego do analizy detektorów śladowych"
Termin składania ofert mija 20.10.2017 g. 13:00.

- OGŁOSZENIE
- SIWZ
- ZAŁĄCZNIKI
- ZMIANY SIWZ 1
- ZMIANY SIWZ 2
- Odpowiedzi na pytania (16_10_2017)
- Protokół z otwarcia ofert
- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


15/09/2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7
tel. (++48) 22-8111616 Dyrektor
fax. (++48) 22-8111616
http://www.clor.waw.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości"

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 61/18 o powierzchni 0,0253 ha położonej przy ul. Konwaliowej 7 obręb 4-06-09 ujawnione w Księdze wieczystej nr WA3M/00039549/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydz. IX Ksiąg Wieczystych.

Dokumenty do pobrania
- Zał. Nr 1 – OGŁOSZENIE
- Zał. Nr 2 – REGULAMIN22/07/2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

(poniżej wartości 206 000 EURO)

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7
tel. (++48) 22-8111616 Dyrektor
tel. (++48) 22-8140050 Zastępca Dyrektora
fax. (++48) 22-8111616
http://www.clor.waw.pl.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:
„Dostawę przenośnego analizatora spektrometrycznego z cyfrowym procesorem widma”

1. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Miejsce realizacji: Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
3. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV) 38433000 –9
4. Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
5. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy
6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, budynek główny, w Sekretariacie Dyrektora pok. Nr 204, pocztą lub drogą elektroniczną – adres strony internetowej: www.clor.waw.pl Specyfikacja jest nieodpłatna.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
8. Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych
10. Kryterium wyboru oferty:
· Cena - 70 %
· Ocena techniczna - 15 %
Warunki gwarancji i serwisu - 15 %

11. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
mgr inż. Krzysztof Ciupek
tel.: (++48) 22-8110011 wewn. 213 pod względem merytorycznym

Dyrektor dr Paweł Krajewski
tel.: (++48) 22-8111616 w zakresie formalnym

12. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 204, budynek Główny lub przesłać pocztą na adres:
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej,
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7.
13. Termin składania ofert upływa dnia 10. 08. 2011 r. o godz. 12.15.
14. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10. 08. 2011 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego budynek główny , Sala 108.
15. Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.07.2011 r.,

Nr ogłoszenia: 212242-2011

Dokumenty do pobrania:

SIWZ
Zał. Nr 1 – Formularz oferty
Zał. Nr 2 – Oświadczenie
Zał. Nr 3 – Wzór umowy
Zał. Nr A – Opis przedmiotu zamówienia16/08/2010

OGŁOSZENIEO PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(poniżej wartości 206 000 EURO)

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7
tel. (++48) 22-8111616 Dyrektor
tel. (++48) 22-8140050 Zastępca Dyrektora
fax. (++48) 22-8111616 http://www.clor.waw.pl.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:
„Dostawę detektora koaxialnego germanowego typu EXTENDED RANGE (GX3020-RFC-4)”

1. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Miejsce realizacji: Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
3. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV) 38433000 –9
4. Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
5. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy
6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, budynek główny, w Sekretariacie Dyrektora pok. Nr 204, pocztą lub drogą elektroniczną – adres strony internetowej: www.clor.waw.pl Specyfikacja jest nieodpłatna.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
8. Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych

10. Kryterium wyboru oferty:
· Cena - 70 %
· Ocena techniczna - 15 %
· Warunki gwarancji i serwisu - 15 %

11. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Dr Walenty Kurowski
tel.: (++48) 22-8110011 wewn. 185 pod względem merytorycznym

Mgr Wojciech Muszyński – p.o. Kierownika Zakładu Higieny Radiacyjnej
tel.: (++48) 22-8140050 wewn. 158 w zakresie formalnym

12. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 204, budynek Główny lub przesłać pocztą na adres:
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej,
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7.

13. Termin składania ofert upływa dnia 16. 08. 2010 r. o godz. 12.15.
14. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16. 08. 2010 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego budynek główny , Sala 108.
15. Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.08.2010 r.,

Nr ogłoszenia: 207165-2010

Dokumenty do pobrania
- SIWZ
Zał. Nr 1 – Formularz oferty
- Zał. Nr 2 – Oświadczenie
- Zał. Nr 3 – Wzór umowy
Zał. Nr A – Opis przedmiotu zamówienia

logo dol

CLOR z autoryzacją Prezesa PAA

10 sierpnia 2022 roku Prezes PAA oficjalnie wręczył decyzje o przyznaniu autoryzacji jednostkom, które udzielą wsparcia eksperckiego Państwowej Agencji Atomistyki. Jednostki te będą mogły pełnić rolę TSO (ang. Technical Support Organization), czyli organizacji wsparcia technicznego podczas budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce. Autoryzację Prezesa PAA otrzymało pięć jednostek naukowych, wśród których jest też nasz Instytut. Autoryzacja Prezesa PAA

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/CLOR/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-72669-40228-TWAGH-18


Bip

 

Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

DOFINANSOWANIE - ŚRODKI UE

Deklaracja dostępności cyfrowej

RODO

COOKIES

Gender Equality/Plan Równości Płci

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2024
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl

Korzystamy z niezbędnych plików cookies, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu

W przypadku niezbędnych plików cookies zgoda użytkownika nie jest wymagana. Korzystanie z plików cookies w opisanych powyżej celach wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, dla których Administratorem danych jest Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, adres mailowy: iod.clor@buiskwp.pl. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w naszej Polityce plików cookies. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek.

Zrozumiałem