Telefon: 22 811 00 11
Adres: ul. Konwaliowa 7,
03-194 Warszawa

Historia

60l
 m pensko

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie bhp przy stosowaniu promieniowania jonizującego. (Dz. U. Nr 34 z dnia 27.06.1957 r.)

Zostaje powołanie Uchwałą Rady Ministrów, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej – CLOR, (dyrektor Jerzy Peńsko) z trzema działami technicznymi: Dział Skażeń Radioaktywnych – DSR, Dział Kontroli Zakładów – DKZ, Dział Aparatury i Kalibracji - DAK
Pierwsi pracownicy: Maria Bysiek, Stefan Dyź, Danuta Grzybowska, Danuta Krzymowska, Tadeusz Prusek, Hanna Rakoczy, Miłosław Wilk, Juliusz Wysopolski

Powstaje Dział Dokumentacji i Szkolenia

Zorganizowanie w CLOR centralnej ewidencji użytkowników źródeł promieniotwórczych oraz centralnego systemu ewidencji i kontroli dawek indywidualnych (T. Musiałowicz, S. Dyź, J. Wysopolski)

CLOR nawiązuje ścisłą współpracę z Techniczną Inspekcją pracy oraz Inspekcją Sanitarno- Epidemiologiczną i rozpoczyna systematyczną kontrolę użytkowników źródeł promieniotwórczych w całym kraju. Zostają zidentyfikowane największe źródła rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia zawodowego m.in. stosowane w przemyśle i w wojsku farby świecące zawierające rad oraz aplikatory radowe w lecznictwie

Powołanie Rady Naukowo Technicznej Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Przewodniczący Rady: Jerzy Peńsko (1958-1960), Leopolf Jurkiewicz (1961-1966), Edward Kowalski (1967), Bronisław Buras (1968), Józef Kossacki (1969-1971)

Zadania CLOR:


Dział Kontroli Zakładów – DKZ (Tadeusz Musiałowicz) - zorganizowanie systemu kontroli oraz doradztwa technicznego w zakładach stosujących zamknięte i otwarte izotopowe źródła promieniowania jonizującego oraz zorganizowanie systemu pomiaru i kontroli dawek indywidualnych wśród pracowników zakładów izotopowych i jądrowych

Dział Skażeń Radioaktywnych – DSR (Ryszard Szepke) - podjęcie prac metodycznych i pomiarowych w zakresie badań skażeń środowiska produktami rozszczepienia z wybuchów jądrowych, radioekologii oraz adaptacji i opracowania nowych pomiarów skażeń wewnętrznych dla rutynowej kontroli osób zatrudnionych przy otwartych źródłach promieniowania jonizującego

Dział Aparatury i Kalibracji - DAK (Adam Kuchciński) - podjęcie prac w zakresie wzorcowania aparatury dozymetrycznej oraz opracowania nowych rozwiązań aparaturowych, pozwalających na udoskonalenie dozymetrycznych i radiometrycznych metod pomiarowych. Zorganizowanie systemu szkolenia w zakresie stosowania zasad i przepisów ochrony przed promieniowaniem

Dział Dokumentacji i Szkolenia (Jerzy Sokołowski) - zorganizowanie systemu szkolenia w zakresie stosowania zasad i przepisów ochrony przed promieniowaniem.

 

Samodzielna Pracownia Pomiarów Tła Naturalnego - Jerzy Peńsko, Maria Bysiek, Tadeusz Wardaszko, Małgorzata Biernacka, Kalina Mamont - badania tła promieniowania gamma, stężeń radonu w powietrzu atmosferycznym i glebowym oraz w budynkach mieszkalnych. Organizacja w Dziale Kontroli Zakładów systemu interwencyjnego na wypadek awarii radiacyjnych, który przyjmuje od 1964 r. nazwę Ośrodka Dyspozycyjnego Służby Awaryjnej. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej otrzymuje uprawniania Branżowego Ośrodka Normalizacyjnego w zakresie ochrony przed promieniowaniem

Pracownia Prognozowania Skażeń (prof. Teodor Kopcewicz) – badania nad opadaniem cząstek ciężkich, pochodzących z wybuchów jądrowych w troposferze

Centralny Ośrodek Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych przy Urzędzie Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej z nadzorem metodycznym CLOR DSR (Wanda Czosnowska)

Opracowanie dawkomierza fotometrycznego dla pomiarów prom. X, gamma, beta i neutronów termicznych (Tadeusz Musiałowicz, Juliusz Wysopolski, Zbysław Szwaj)

Prace nad detektorami termoluminescencyjnymi dla pomiarów rutynowych w dozymetrii środowiskowej (Maria Wolska Witter, Alozy Koczyński)

Badania wchłaniania izotopów promieniotwórczych z żywnością (Wanda Czosnowska, Zofia Flis, Dariusz Grabowski)

Prezes CUJM upoważnił działające w CLOR Laboratorium Wzorcowania do kalibracji dawkomierzy stosowanych w ochronie radiologicznej

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej wprowadza się do nowego budynku przy ulicy Konwaliowej 7 na Żeraniu

Powstaje Zakład Dozymetrii (Bogdan Gwiazdowski) Badania zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego śladowymi ilościami izotopów promieniotwórczych i stabilnych

Dział Skażeń Radioaktywnych przekształca się w Zakład Higieny Radiacyjnej (prof. Zbigniew Jaworowski)

Rozpoczęcie badań pionowego rozkładu skażeń atmosfery metalami ciężkimi, produktami rozszczepienia po wybuchach jądrowych oraz naturalnymi radionuklidami (Zbigniew Jaworowski, Ludwika Kownacka)

Opracowanie metody oraz rozpoczęcie systematycznej kontroli stężeń Kr-85 w powietrzu atmosferycznym (Tadeusz Wardaszko, Julia Nidecka)

Pod kierownictwem prof. Zbigniewa Jaworowskiego pracownicy CLOR prowadzą badania 16 lodowców Alaski, Norwegii, Spitsbergenu, Alp, Himalajów, Afryki Równikowej, Peru i Antarktydy w celu określenia strumienia do atmosfery globu metali ciężkich i radionuklidów ze źródeł naturalnych i sztucznych

Badania nad zachowaniem się trytu w łańcuchu pokarmowym oraz wpływu trytu związanego organicznie i wody trytowej na wzrost, rozwój i reprodukcję i czynności układu nerwowego (Z. Pietrzak Flis, I. Radwan, I. Indeka, M. Kowalska)

W Zakładzie Dozymetrii zapoczątkowano opracowanie Radiologicznej Mapy Polski w ramach polskiego systemu monitoringu środowiska (badania sponsorowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Umowa o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed promieniowaniem pomiędzy rządem Danii (Agencja Awaryjnego Zarządzania Duńskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych DEMA) i rządem Polski (Państwowa Agencja Atomistyki PAA. W ramach tej umowy strona duńska zobowiązała się uruchomić pierwszą na terenie naszego kraju sieć automatycznych stacji monitoringu środowiska systemu PMS (Permanent Monitoring System)

W CLOR zainstalowano serwer całego duńskiego systemu PMS (Permanent Monitoring System)

Uruchomiono w CLOR serwer z zainstalowanym systemem ARGOS NT. Jest to system “wspomagania decyzji”, który na podstawie napływających danych pomiarowych (spektrometrycznych) oraz danych meteo jest w stanie obliczać prognozy zmian sytuacji radiologicznej

prace mające na celu modernizację istniejącego Laboratorium Wzorcowania i utworzenia w CLOR krajowego Dozymetrycznego Laboratorium Wzorców Wtórnych (DLWW).(Hanna Dzikiewicz - Sapiecha)

Powstaje Laboratorium Pomiaru Zawartości Jodu w Tarczycy dla potrzeb działania służb awaryjnych oraz na wypadek zagrożenia radiacyjnego. (Grażyna Krajewska)

Pierwsze wydanie Radiologicznego Atlasu Polski

Na podstawie międzyrządowej umowy polsko-duńskiej strona duńska przekazała stronie polskiej samochód terenowy Toyota Land Cruiser GX 90 z zainstalowanym w nim Ruchomym Laboratorium Spektrometrycznym

Prace związane z określeniem obszarów o podwyższonym ryzyku narażenia ludności polski na skażenia promieniotwórcze Cs-137 w ramach projektu EU Inco-Copernikus SAVEC (Paweł Krajewski)

Opracowanie i wdrożenie w Zakładzie Dozymetrii ultra-czułych stacji ASS-500 dla potrzeb monitoringu radioaktywnych zanieczyszczeń przyziemnej warstwy powietrza

Ruchome Laboratorium Spektrometryczne zostało przekazane w użytkowanie do Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej do Zakładu Dozymetrii (Krzysztof Isajenko, Paweł Lipiński)

Z inwestycyjnych środków finansowych Państwowej Agencji Atomistyki zbudowano w CLOR Nowe Radonowe Stanowisko Wzorcowe (Kalina Mamont Cieśla)

PECO - kontrakt pomocowy dla Polski realizowany w ramach programów Europejskiego Centrum Badawczego przez Instytut Pierwiastków Transuranowych (ITU) w Karlsruhe

Opracowanie Podręcznika Systemu Reagowania na Zdarzenia Nielegalnego i/lub Niezamierzonego Obrotu Materiałami Jądrowymi i Promieniotwórczymi w Polsce” zgodny z MAP poszerzonym o materiały promieniotwórcze

logo dol

CLOR z autoryzacją Prezesa PAA

10 sierpnia 2022 roku Prezes PAA oficjalnie wręczył decyzje o przyznaniu autoryzacji jednostkom, które udzielą wsparcia eksperckiego Państwowej Agencji Atomistyki. Jednostki te będą mogły pełnić rolę TSO (ang. Technical Support Organization), czyli organizacji wsparcia technicznego podczas budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w Polsce. Autoryzację Prezesa PAA otrzymało pięć jednostek naukowych, wśród których jest też nasz Instytut. Autoryzacja Prezesa PAA

Kontakt telefoniczny:
+48 22 811 00 11
Adres:
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/CLOR/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń:
AE:PL-72669-40228-TWAGH-18


Bip

 

Dofinansowanie ze Środków Budżetu Państwa

DOFINANSOWANIE - ŚRODKI UE

Deklaracja dostępności cyfrowej

RODO

COOKIES

Gender Equality/Plan Równości Płci

© Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 2024
Wdrożenie: SETIT & Solmedia.pl

Korzystamy z niezbędnych plików cookies, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu

W przypadku niezbędnych plików cookies zgoda użytkownika nie jest wymagana. Korzystanie z plików cookies w opisanych powyżej celach wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, dla których Administratorem danych jest Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, adres mailowy: iod.clor@buiskwp.pl. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w naszej Polityce plików cookies. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie i zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki, żeby wyłączyć zapisywanie ciasteczek.

Zrozumiałem