• Dział Szkolenia i Informacji

Zgodnie z ustawą Prawo Atomowe (Dz. U. z 2014 poz. 1512) Instytucje, w których prowadzone są prace ze źródłami promieniowania jonizującego, zobowiązane są do zatrudnienia osób o odpowiednich kwalifikacjach posiadających uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadawane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Inspektor ochrony radiologicznej sprawuje wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce.

Wiele placówek medycznych oraz przemysłowych i naukowo-badawczych jest zobowiązanych do zatrudnienia pracowników na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Osoby te również muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, które nadaje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Dział Szkolenia i Informacji Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej od ponad 50 lat zajmuje się szkoleniem takich osób. W 2017 r. CLOR rozszerzył swoją działalność o szkolenia z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjentów. Zgodnie z ustawą Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 poz. 1512) osoby wykonujące i nadzorujące wykonywanie badań i zabiegów leczniczych przy użyciu promieniowania jonizującego są obowiązane do podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.

• Wykaz prowadzonych szkoleń

Szkolenia kończące się egzaminem zdawanym przed Komisją powołaną przez Prezesa PAA:
o    Szkolenie dla kandydatów na uzyskanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3
o    Szkolenie aktualizujące wiedzę przed ponownym przystąpieniem do egzaminu na inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3
o    Szkolenia typu A-A dla operatorów akceleratorów stosowanych do celów innych niż medyczne oraz dla operatorów akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów
o    Szkolenia S-A, S-Z dla operatorów akceleratorów w celach medycznych lub urządzeń do teleteradioterapii i brachyterapii

Szkolenia kończące się egzaminem zdawanym przed Komisją powołaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

o    Szkolenia stacjonarne w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta typu LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT, PMN, LRT
o    Szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu R i S w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
Szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego o profilu dostosowanym do specyfiki danej instytucji oraz prowadzonych w niej prac w narażeniu na promieniowanie jonizujące.