• Dział Szkolenia i Informacji

Zgodnie z ustawą Prawo Atomowe (Dz. U. z 2014 poz. 1512) Instytucje, w których prowadzone są prace ze źródłami promieniowania jonizującego, zobowiązane są do zatrudnienia osób o odpowiednich kwalifikacjach posiadających uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadawane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Inspektor ochrony radiologicznej sprawuje wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce.

Wiele placówek medycznych oraz przemysłowych i naukowo-badawczych jest zobowiązanych do zatrudnienia pracowników na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Osoby te również muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, które nadaje Prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Dział Szkolenia i Informacji Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej od ponad 50 lat zajmuje się szkoleniem takich osób. W 2017 r. CLOR rozszerzył swoją działalność o szkolenia z zakresu Ochrony Radiologicznej Pacjentów. Zgodnie z ustawą Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 poz. 1512) osoby wykonujące i nadzorujące wykonywanie badań i zabiegów leczniczych przy użyciu promieniowania jonizującego są obowiązane do podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego (wydanego przez uprawnionego lekarza) stwierdzającego, że uczestnik może pracować w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

Przypominamy, że jednym z istotnych wymagań na uzyskanie uprawnień jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz stażu pracy z promieniowaniem jonizującym.

Szczegółowe wymagania znajdują się w:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r., Dz. U. 2016, poz. 1513

Przypominamy również, że w przypadku szkolenia aktualizującego wiedzę należy przed upływem terminu ważności wystąpić do Prezesa PAA o wyznaczenie terminu egzaminu.

• Wykaz prowadzonych szkoleń

Szkolenia kończące się egzaminem zdawanym przed Komisją powołaną przez Prezesa PAA:
• Szkolenie dla kandydatów na uzyskanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3
• Szkolenie aktualizujące wiedzę przed ponownym przystąpieniem do egzaminu na inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3
• Szkolenia typu A-A dla operatorów akceleratorów stosowanych do celów innych niż medyczne oraz dla operatorów akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów
• Szkolenia S-A, S-Z dla operatorów akceleratorów w celach medycznych lub urządzeń do teleteradioterapii i brachyterapii

Szkolenia kończące się egzaminem zdawanym przed Komisją powołaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

• Szkolenia stacjonarne w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta typu LR, LMN, LRZ, LIX, LST, FT, PMN, LRT
• Szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu R i S w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych
Szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego o profilu dostosowanym do specyfiki danej instytucji oraz prowadzonych w niej prac w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

Szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego o profilu dostosowanym do specyfiki danej instytucji oraz prowadzonych w niej prac w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

• Terminy szkoleńRODZAJ SZKOLENIA TERMIN SZKOLENIA TERMIN EGZAMINU
Szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień IOR-1R, IOR-1Z, IOR-1, IOR-3 27.02 – 16.03
02.10 – 19.10
17-18.03
20-21.10
Szkolenia aktualizujące wiedzę dla IOR-1R, IOR-1Z, IOR-1 i IOR-3 30.01 – 02.02
13.03 – 16.03
15.05 – 18.05
11.09 – 14.09
16.10 – 19.10
20.11 – 23.11
03-04.02
17-18.03
19-20.05
15-16.09
20-21.10
24-25.11
Szkolenia operatorów A-A, S-A i S-Z 28.03 – 29.03
23.05 – 24.05
26.09 – 27.09
07.11 – 08.11
30.03
25.05
28.09
09.11
Szkolenia w zakresie ochrony radiologicznej różnych grup zawodowych do indywidualnego uzgodnienia do indywidualnego uzgodnienia

• Zapisy


(W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go skanem na adres mailowy: szkolenie@clor.waw.pl)
- Zgłoszenie na szkolenie IOR (plik Worda)
- Zgłoszenie na szkolenie typu A-A, S-A, S-Z (plik Worda)

• DO POBRANIA


- DYREKTYWA RADY UE 2013/59/EURATOM (plik PowerPoint 6 MB)
- Pierwiastki promieniotwórcze w środowisku, październik 2016 (plik PowerPoint 11 MB)
- Pierwiastki promieniotwórcze w środowisku (plik pdf 17 MB)
- Promieniowanie w środowisku - groźne czy bezpieczne? (plik pdf 17 MB)
- System wczesnego ostrzegania (plik pdf 2,3 MB)