Najważniejszym zadaniem Działu Szkolenia i Informacji jest działalność szkoleniowa. Instytucje, w których prowadzone są prace z promieniowaniem jonizującym, zobowiązane są do zatrudnienia osób o odpowiednich kwalifikacjach posiadających uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadawane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Osoba taka sprawuje wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w takiej jednostce. Niektóre instytucje zobowiązane są również zatrudniać na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej osoby posiadające odpowiednie uprawnienia nadawane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Dział Szkolenia i Informacji Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej od ponad 40 lat zajmuje się szkoleniem takich osób.

Prowadzimy następujące rodzaje szkoleń:

 • na uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-3;
 • szkolenia typu A-A dla operatorów akceleratorów stosowanych do celów innych niż medyczne oraz dla operatorów akceleratorów stosowanych do kontroli na przejściach granicznych;
 • szkolenia S-A, S-Z dla operatorów akceleratorów w celach medycznych lub urządzeń do teleterapii i brachyterapii;

 • Szkolenia kończą się egzaminem zdawanym przed Komisją powołaną przez Prezesa PAA.

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego (wydanego przez uprawnionego lekarza) stwierdzającego, że uczestnik może pracować w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.
  Przypominamy, że jednym z istotnych wymagań na uzyskanie uprawnień jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz stażu pracy z promieniowaniem jonizującym.
  Szczegółowe wymagania znajdują się w:

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2016 r., Dz. U. 2016, poz. 1513

  Przypominamy również, że w przypadku szkolenia aktualizującego wiedzę należy przed upływem terminu ważności wystąpić do Prezesa PAA o wyznaczenie terminu egzaminu.

  Ponadto prowadzimy szkolenia różnych grup zawodowych dla których znajomość zasad ochrony radiologicznej jest potrzebna do bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego. Są to między innymi pracownicy straży granicznej, urzędów celnych, straży pożarnej i innych.

  Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego.

  Terminy szkoleń w 2017 roku

  FORMULARZE ZGŁSOZENIOWE:

 • Zgłoszenie na szkolenie IOR
 • Zgłoszenie na szkolenie typu A-A, S-A, S-Z

  Po wypełnieniu formularz należy przesłać na adres:
  email: szkolenie@clor.waw.pl
  fax: (+48 22) 811 16 16
  Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Dział Szkolenia i Informacji
  ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa

  KONTAKT:

  Dział Szkolenia i Informacji
  Kierownik: mgr inż. Iwona Słonecka

  telefon: 22 814 01 25
  fax.: 22 811 00 11
  email: szkolenie@clor.waw.pl

  WYKŁADY:

 • DYREKTYWA RADY UE 2013/59/EURATOM
 • Pierwiastki promieniotwórcze w środowisku, październik 2016
 • Pierwiastki promieniotwórcze w środowisku
 • Promieniowanie w środowisku - groźne czy bezpieczne?
 • System wczesnego ostrzegania