Przetargi:

02/10/2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7
tel. (++48) 22-8111616 Dyrektor
fax. (++48) 22-8111616
http://www.clor.waw.pl
e-mail: dyrektor@clor.waw.pl

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę automatycznego systemu optycznego wraz z układem trawienia oraz oprogramowaniem, przeznaczonego do analizy detektorów śladowych"
Termin składania ofert mija 20.10.2017 g. 13:00.

- OGŁOSZENIE
- SIWZ
- ZAŁĄCZNIKI
- ZMIANY SIWZ 1
- ZMIANY SIWZ 2
- Odpowiedzi na pytania (16_10_2017)


15/09/2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7
tel. (++48) 22-8111616 Dyrektor
fax. (++48) 22-8111616
http://www.clor.waw.pl
e-mail: dyrektor@clor.waw.pl

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

„Sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości"

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 61/18 o powierzchni 0,0253 ha położonej przy ul. Konwaliowej 7 obręb 4-06-09 ujawnione w Księdze wieczystej nr WA3M/00039549/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Wydz. IX Ksiąg Wieczystych.

Dokumenty do pobrania
- Zał. Nr 1 – OGŁOSZENIE
- Zał. Nr 2 – REGULAMIN22/07/2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

(poniżej wartości 206 000 EURO)

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7
tel. (++48) 22-8111616 Dyrektor
tel. (++48) 22-8140050 Zastępca Dyrektora
fax. (++48) 22-8111616
http://www.clor.waw.pl.
e-mail: ciupek@clor.waw.pl

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:
„Dostawę przenośnego analizatora spektrometrycznego z cyfrowym procesorem widma”

1. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Miejsce realizacji: Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
3. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV) 38433000 –9
4. Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
5. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy
6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, budynek główny, w Sekretariacie Dyrektora pok. Nr 204, pocztą lub drogą elektroniczną – adres strony internetowej: www.clor.waw.pl Specyfikacja jest nieodpłatna.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
8. Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych
10. Kryterium wyboru oferty:
· Cena - 70 %
· Ocena techniczna - 15 %
Warunki gwarancji i serwisu - 15 %

11. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
mgr inż. Krzysztof Ciupek
tel.: (++48) 22-8110011 wewn. 213 pod względem merytorycznym

Dyrektor dr Paweł Krajewski
tel.: (++48) 22-8111616 w zakresie formalnym

12. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 204, budynek Główny lub przesłać pocztą na adres:
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej,
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7.
13. Termin składania ofert upływa dnia 10. 08. 2011 r. o godz. 12.15.
14. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10. 08. 2011 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego budynek główny , Sala 108.
15. Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.07.2011 r.,

Nr ogłoszenia: 212242-2011

Dokumenty do pobrania:

- SIWZ
- Zał. Nr 1 – Formularz oferty
- Zał. Nr 2 – Oświadczenie
- Zał. Nr 3 – Wzór umowy
- Zał. Nr A – Opis przedmiotu zamówienia16/08/2010

OGŁOSZENIEO PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(poniżej wartości 206 000 EURO)

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7
tel. (++48) 22-8111616 Dyrektor
tel. (++48) 22-8140050 Zastępca Dyrektora
fax. (++48) 22-8111616 http://www.clor.waw.pl.
e-mail: boratynski@clor.waw.pl; isajenko@clor.waw.pl

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:
„Dostawę detektora koaxialnego germanowego typu EXTENDED RANGE (GX3020-RFC-4)”

1. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Miejsce realizacji: Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
3. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV) 38433000 –9
4. Informacja o warunkach wymaganych od Wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
5. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy
6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego, budynek główny, w Sekretariacie Dyrektora pok. Nr 204, pocztą lub drogą elektroniczną – adres strony internetowej: www.clor.waw.pl Specyfikacja jest nieodpłatna.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
8. Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych

10. Kryterium wyboru oferty:
· Cena - 70 %
· Ocena techniczna - 15 %
· Warunki gwarancji i serwisu - 15 %

11. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Dr Walenty Kurowski
tel.: (++48) 22-8110011 wewn. 185 pod względem merytorycznym

Mgr Wojciech Muszyński – p.o. Kierownika Zakładu Higieny Radiacyjnej
tel.: (++48) 22-8140050 wewn. 158 w zakresie formalnym

12. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 204, budynek Główny lub przesłać pocztą na adres:
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej,
03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7.

13. Termin składania ofert upływa dnia 16. 08. 2010 r. o godz. 12.15.
14. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16. 08. 2010 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego budynek główny , Sala 108.
15. Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 03.08.2010 r.,

Nr ogłoszenia: 207165-2010

Dokumenty do pobrania
- SIWZ
-
Zał. Nr 1 – Formularz oferty
- Zał. Nr 2 – Oświadczenie
- Zał. Nr 3 – Wzór umowy
- Zał. Nr A – Opis przedmiotu zamówienia