Wersja polska English Version
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
 
 
Terminy i definicje

Nielegalny obrót - każde umyślne, o intencji kryminalnej, przemieszczanie lub handel materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi.

Niezamierzony obrót – każde nieumyślne, bez podłoża kryminalnego, otrzymanie, posiadanie lub obrót materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi np. transport złomu ze znajdującym się w nim materiałem promieniotwórczym tzw. ‘osieroconym źródłem’.

Osierocone źródło - źródło promieniotwórcze nie objęte kontrolą dla działalności regulowanej, ponieważ albo nigdy nie było objęte taką kontrolą, albo zostało porzucone, zagubione, ukradzione, lub przesłane bez wymaganych zezwoleń.
Kategoryzacja materiału promieniotwórczego w terenie - ustalenie, czy jest to: źródło naturalne np. nawozy; złom; materiał skażony izotopami; wypalone paliwo; źródło promieniotwórcze; materiał jądrowy.

Materiały promieniotwórcze - to materiały objęte kontrolą w ramach działalności regulowanej z powodu ich promieniotwórczości. Materiałami promieniotwórczymi są także materiały jądrowe, które, ze względu na: ich potencjalne zastosowanie do ładunków jądrowych, ograniczone techniczne możliwości ich wykrycia w terenie, z reguły inny sposób ich przejęcia i uruchomienia systemu reagowania (tzn. w wyniku działania po uzyskaniu informacji) oraz wykorzystanie metod sądowej analizy jądrowej do ich identyfikacji, zostały wyróżnione w ramach materiałów promieniotwórczych.

Działalność regulowana - to działalność na prowadzenie której wymagane jest zezwolenie lub zgłoszenie do kompetentnego organu władzy (np. zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na produkcję, stosowanie, magazynowanie, składowanie, transport i obrót (eksport, import, tranzyt, dystrybucja, etc.) materiałami jądrowymi i źródłami promieniotwórczymi). Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność z materiałami jądrowymi i źródłami promieniotwórczymi zobowiązany jest, między innymi, do prowadzenia ewidencji i kontroli posiadanych materiałów, przygotowania planów postępowania awaryjnego na wypadek zdarzenia radiacyjnego z nimi związanego oraz zapewnienia skutecznych środków ochrony fizycznej do zabezpieczenia materiałów jądrowych przed kradzieżą, aktami terroru, dywersji i sabotażu.

  

Copyright ©2008 CLOR, Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy wykorzystywaniu materiałów wymagane jest podanie źródła.